Zaloguj się
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk zaktualizowany Produkt został usunięty Brak produktu Wprowadzono nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WODADLAFIRMY.PL

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Administrator Danych Osobowych

§ 3 Dane kontaktowe

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

§ 7 Kategorie danych osobowych

§ 8 Udostępnianie danych

§ 9 Uprawnienia Klientów

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://wodadlafirmy.pl/ (dalej jako „Sklep internetowy”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest WODADLAFIRMY.PL Sp. z o. o., ul. Wójtowska 161, 27-100 Iłża, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712603, NIP: 5252735933, REGON: 36921731100000, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako „Administrator”).

§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: WODADLAFIRMY.PL Sp. z o. o., ul. Wójtowska 161, 27-100 Iłża.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
 1. prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
 3. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. marketing bezpośredni własnych usług i produktów, oprócz usługi newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 5. udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez chat online, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 6. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. badanie opinii i poziomu zadowolenia Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 1. dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
 2. dane związane z realizacją zamówień  - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń, 
 3. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
 4. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu wycofania zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 5. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 6. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
 7. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 9. badanie opinii - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

§ 7 Kategorie danych osobowych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:  
 1. w związku z założeniem konta Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail oraz pozostałe dane wprowadzone w ramach konta Klienta,
 2. w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również firma i NIP,
 3. w związku z kontaktem mailowym, telefonicznym lub poprzez formularz kontaktowy: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu,
 4. w związku ze świadczeniem usługi newslettera: adres e-mail.
 5. w związku z badaniem opinii: adres e-mail.
 1. W pozostałym zakresie Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.
 2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 8 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane  podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
 1. pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,
 2. płatności elektronicznych,
 3. księgowe,
 4. hostingowe,
 5. informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,
 6. marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,
 1. W określonych przypadkach Sklep internetowy korzysta z Google reCAPTCHA, aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane boty. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Ireland Limited adres IP komputera Klienta.
 2. Sklep jest uczestnikiem programu "Opinie konsumenckie Google" w ramach usługi świadczonej przez Google Ireland Limited. W ramach tej usługi Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przekazanie Google adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia celem otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie.
 3. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

§ 9 Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. 
 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Chcesz paletę najświeższej wody mineralnej na rynku?
Zamów w 15 sekund wodę Staropolska® z darmową dostawą dla swojej firmy lub zamów darmową próbkę.
Gwarancja
świeżości wody
Gwarancja
szybkości dostawy
Gwarancja dostępności
niezależnie od pogody
Gwarancja
niskiej ceny
Zamów ponownie
woda-dla-firmy-logotypwoda staropolska logo
cross